Vår hållbarhetspolicy

Vi ställer oss bakom Bruntlandrapporten:


En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.


För VMI innebär hållbar utveckling att vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har på människor och planet. Det innebär att vi identifiera risker, möjligheter och konsekvenser ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, samt säkrar långsiktig framgång genom hållbara strategier.

Syfte

Syftet med VMI:s hållbarhetspolicy är att integrera alla tre hållbarhetsaspekterna (miljö, socialt och ekonomiskt) i vår verksamhet.

Vägledande principer

 • Vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har på människor och planet
 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp till mark, luft och vatten
 • Vi gör medvetna inköp av energi och produkter
 • Vi för kontinuerlig dialog med våra intressenter
 • Vi sätter hållbara mål och följer upp dem

Samverka med intressenter

VMI för kontinuerlig dialog med sina intressenter och är lyhörda för önskemål och krav i alla intressentgrupper. Genom att aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer kan VMI medverka till en hållbar utveckling.

Medarbetarna ska kontinuerligt utbildas och informeras inom områden som resulterar i ökad hållbarhet för VMI. Detta arbete ska öka både kunskap och höja engagemang hos medarbetarna.

Åtaganden

VMI ska aktivt bidra till ett hållbart företagande. Företaget betraktar försiktighetsprincipen och samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och företaget strävar efter ständiga förbättringar i syfte att främja en hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet

 • VMI ska aktivt arbeta för att minimera sina giftiga utsläpp till mark och vatten
 • VMI ska aktivt arbeta för att minimera sitt avfall
 • VMI ska aktivt arbeta för att minska sitt koldioxidavtryck

Ekonomisk hållbarhet

 • VMI ska agera etiskt i affärer
 • VMI ska ha en uthållig lönsamhet över tid
 • VMI ska utföra kvalitetskontroller av sina leverantörer för att påverka dem att vara hållbara och etiska

Social hållbarhet

 • VMI ska säkerställa en säker arbetsmiljö för sina medarbetare
 • VMI ska verka för att medarbetarna trivs och mår bra
 • VMI ska agera hållbart och kommunicera sitt hållbarhetsarbete även i syfte att behålla och rekrytera rätt kompetens

Implementering av policyn

VMI:s arbete med hållbarhet utvecklas kontinuerligt. Hållbarhetspolicyn ska därför revideras minst en gång per år och fastställas av styrelsen. Vid varje revidering ska medarbetarna informeras om eventuella förändringar. Medarbetarna ska ha tillgång till hållbarhetspolicyn och förväntas även arbeta aktivt för att bidra till ökad hållbarhet för företaget. VD är ansvarig för hållbarhetspolicyn.

VMI AB

Kontakt

© All rights reserved

Made with ❤ by VMI AB 2023